Plotnikov Egor (joined with Evgeniya Buravleva). Landscape with staffage. N 1. 2015, photography, 30x40

Plotnikov Egor (joined with Evgeniya Buravleva). Landscape with staffage. N 1. 2015, photography, 30x40

Plotnikov Egor (joined with Evgeniya Buravleva). Landscape with staffage. N 2. 2015, photography, 30x40

Plotnikov Egor (joined with Evgeniya Buravleva). Landscape with staffage. N 2. 2015, photography, 30x40

Plotnikov Egor (joined with Evgeniya Buravleva). Landscape with staffage. N 3. 2015, photography, 30x40

Plotnikov Egor (joined with Evgeniya Buravleva). Landscape with staffage. N 3. 2015, photography, 30x40

Plotnikov Egor (joined with Evgeniya Buravleva). Landscape with staffage. N 4. 2015, photography, 30x40

Plotnikov Egor (joined with Evgeniya Buravleva). Landscape with staffage. N 4. 2015, photography, 30x40

Plotnikov Egor (joined with Evgeniya Buravleva). Landscape with staffage. N 5. 2015, photography, 30x40

Plotnikov Egor (joined with Evgeniya Buravleva). Landscape with staffage. N 5. 2015, photography, 30x40

Plotnikov Egor (joined with Evgeniya Buravleva). Landscape with staffage. N 6. 2015, photography, 30x40

Plotnikov Egor (joined with Evgeniya Buravleva). Landscape with staffage. N 6. 2015, photography, 30x40